Finansije

Finansije

 • Lokalizacija +
 • Funkcionalnosti:
  • Kontni plan
  • Glavna knjiga
  • Nalozi knjiženja
  • Dimenzije
  • Dugovanja
  • Potraživanja
 • Integracija sa Narodnom bankom Srbije
  • Bankovni računi
  • Učitavanje kurseva sa sajta NBS
 • PDV – POPDV
 • Osnovna sredstva
 • E-banking

Osnovni paket Business Central-a je finansijski paket. On Vama omogućava integrisanu glavnu knjigu sa svim transakcijama, upravljanje finansijama, usklađivanje bankarskih transakcija, evidentiranje transakcija u različitima valutama, usklađenost analitičkih i sintetičkih evidencija.

Povezanost transakcija Vam omogućava da informacije za različite donosioce odluka budu dostupne na adekvatan način i u pravo vreme.

Bez obzira da li imate interno računovodstvo ili neko to za Vas radi eksterno, treba da znate da Business Central ima interfejs (prikaz ekrana) prilagođen finansijskom sektoru kompanije. Tako na brz i jednostavan način dobijate pregled svih transakcija sa izveštajima prilagođenim računovodstvu i finansijama.

Paket Finansija se sastoji od Lokalizacije i dole navedenih dodatnih funkcionalnosti.

Opis funkcionalnosti

Kontni plan

Sa Business Central-om dobijate svoj kontni plan, koji je prilagođen kontnom okviru kao standardu domaćeg tržišta. Na taj način imate jednoobraznost na nivou svoje kompanije u pogledu knjiženja transakcija, usklađivanje pojedinačnih evidencija sa glavnom knjigom, knjiženju transakcija bitnih za završna knjiženja poslovnog rezultata.

Glavna knjiga i nalozi knjiženja

Glavna knjiga, kao centralno mesto knjigovodstvenih događaja, usklađena je sa svim analitičkim evidencijama kao što su potraživanja, zaliha, obaveza, osnovnih sredstava, PDV.

Nalozi knjiženja mogu biti sačuvani kao šabloni za ponavljajuće transakcije koje možete koristiti kod vremenskih razgraničenja.

Dimenzije

Dimenzije daju mogućnost da transakcijama dodelite određene atribute, koji su Vama važni za praćenje Vašeg poslovanja. Najčešće korišćene dimenzije su tržište, centar troška, kanal prodaje. Na osnovu njih možete pratiti svoje aktivnosti u vidu izveštaja u realnom vremenu po parametrima koji su Vama bitni.

Dugovanja

Mogućnost knjiženja faktura i odobrenja po više dimenzija, povezivanje sa avansnim plaćanjima i automatsko rasknjižavanje u glavnoj knjizi na kontima obaveza i avansa uz formiranje adekvatno PDV evidenciji.

Potraživanja

Kao i na strani obaveza tako i na strani potraživanja prilikom knjiženja faktura i odobrenja, automatski se generišu stavovi za knjiženje u glavnoj knjizi kao i pripadajućim analitičkim evidencijama. U realnom vremenu imate mogućnost praćenja starosti svojih potraživanja.

NBS integracija

Integracija sa Narodnom Bankom Srbije omogućava Vam učitavanje kursa valuta na dnevnom nivou, uvoz aktivnih bankovnih računa i opštih podataka Vaših poslovnih partnera.

PDV-POPDV

Sve transakcije koje knjižite, a imaju uticaja na PDV prilikom knjiženja se automatski knjiže i u PDV knjigama. Provera PDV je moguća odmah po knjiženju transakcije uz formiranje PDV evidencija, pregleda obračuna PDV-a za određen period i učitavanje poreske prijave na Poresku Upravu.

Osnovna sredstva

Usklađenost analitičkih evidencija osnovnih sredstava sa računovodstvom. Dostupnost praćenja kretanja osnovnih sredstava po lokacijama. Mogućnost obračuna amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe uz generisanje obrazaca za poresku amortizaciju.

E-banking

Povezanost Business Central-a sa softverima za plaćanje – na osnovu bankovnog računa i poziva na broj možete generisati plaćanja. Učitavanje bankarskih izvoda, bez ručnog unosa i automatsko usklađivanje plaćanja sa otvorenim fakturama kupaca i dobavljača.

KORAK PO KORAK DO POSLOVNOG SISTEMA

BC za mali biznis Upitnik

Kratak upitnik

Popunite upitnik i proverite da li ste spremni za novi sistem i šta Vam je sve potrebno da krenete sa radom. Pošalji mi upitnik.

BC za mali biznis

Priprema sistema

U ovom koraku podešavamo sistem za Vašu firmu i pružamo Vam podršku kod unosa matičnih podataka i početnih stanja.

BC za mali biznis

Početak rada i obuka

Kada krenete sa radom u novom sistemu, pružamo Vam podršku tokom učenja kroz online portal i odgovaramo na Vaša pitanja.

BC za mali biznis

Podrška

Podrška nakon početka rada u sistemu podrazumeva našu dalju zajedničku saradnju i pomoć, kako bi se odgovorilo na sve dodatne nejasnoće oko korišćenja i omogućio olakšan rad u sistemu.

UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE DANAS

Sada je pravi trenutak za Vaš biznis

SVETSKO REŠENJE PO NEVEROVATNOJ CENI

MS Business Central sada dostupan za mali biznis