Odaberite paket

U periodu u kome informacije čine najmoćniji uticaj na poslovanje važno je imati dobar sistem upravljanja kompanijom. Ako uz to iskoristite priliku da uradite brzu implementaciju, koja omogućava da interne resurse upotrebite za unapređenje poslovanja, onda će vam informacije biti osnova za planiranje i reakciju na tržištu.

Same informacije, njihovo korišćenje i izveštavanje se najčešće razlikuje od tržišta na kome radite i uloge koju imate na tržištu.

Business Central za mali biznis je napravljen na mešavini iskustva – dugogodišnjeg iskustva u implementaciji u preko 100 kompanija i internacionalne platforme koja je omogućila fleksibilnost i prilagođavanje.

Kako bi se postigla velika brzina u implementaciji, a iskoristile prednosti prilagođavanja našim lokalnim specifičnostima, došli smo do zaključka da profile preduzeća naših klijenata možemo da oblikujemo u tri unapred definisana paketa Finansije, Trgovina i Proizvodnja i montaža. U pakete smo uključili potrebne funkcionalnosti prilagođene Vašem poslovanju, dok je proces implementacije pojednostavljen uz korišćenje definisanih obrazaca, koji vreme do početka korišćenja sistema svodi na minimum.

Unapred definisani paketi Vam pružaju bogatu funkcionalnost – i ipak počinjete brzo, lako i po pristupačnim uslovima.

Potpuna usklađenost Business Central paketa sa zakonskim propisima je i glavna pogodnost naših paketa, čime se postiže usaglašenost i smanjuje vreme i ulaganje u veliki razvoj za prilagođavanje softvera.

Najbitnije funkcionalnosti lokalizovanog Business Central-a su:

PDV evidencije Republike Srbije

Sve transakcije koje knjižite, a imaju uticaja na PDV prilikom knjiženja se automatski knjiže i u PDV knjigama. Funkcionalnost omogućava formiranje PDV evidencija i Pregleda obračuna PDV za određen period i učitavanje na sajt Poreske uprave.

Avansna plaćanja/uplate

  • Mogućnost povezivanja predračuna i avansa. Kreiranje avansnih računa za sve otvorene avanse na kraju meseca.
  • Kod knjiženja konačne fakture, koja je u celini ili delimično plaćena avansno, PDV iz avansnog računa se automatski stornira.

Kursne razlike

  • Mogućnost automatskog knjiženja realizovanih kursnih razlika prilikom zatvaranja uplate i fakture kada imamo razliku u deviznom kursu kao i obračun nerealizovanih kursnih razlika na određen datum. Knjiženje je moguće na više konta kada imate transakcije i sa povezanim pravnim licima.

Prilagođen ispis prodajnih faktura sa svim zakonskim elementima

Dostupnost izveštaja specifičnih za Srbiju – kao na primer Izvod otvorenih stavki, na brz način možete usaglasiti svoja potraživanja i obaveze sa svojim kupcima i dobavljačima

MICROSOFT BUSINESS CENTRAL U MALOM PAKOVANJU

Svetsko rešenje za Vašu malu firmu

SVETSKO REŠENJE PO NEVEROVATNOJ CENI

MS Business Central sada dostupan za mali biznis

KORAK PO KORAK DO POSLOVNOG SISTEMA

BC za mali biznis Upitnik

Kratak upitnik

Popunite upitnik i proverite da li ste spremni za novi sistem i šta Vam je sve potrebno da krenete sa radom. Pošalji mi upitnik.

BC za mali biznis

Priprema sistema

U ovom koraku podešavamo sistem za Vašu firmu i pružamo Vam podršku kod unosa matičnih podataka i početnih stanja.

BC za mali biznis

Početak rada i obuka

Kada krenete sa radom u novom sistemu, pružamo Vam podršku tokom učenja kroz online portal i odgovaramo na Vaša pitanja.

BC za mali biznis

Podrška

Podrška nakon početka rada u sistemu podrazumeva našu dalju zajedničku saradnju i pomoć, kako bi se odgovorilo na sve dodatne nejasnoće oko korišćenja i omogućio olakšan rad u sistemu.