Proizvodnja i montaža

Proizvodnja i montaža

 • Lokalizacija +
 • Finansije +
 • Trgovina +
 • Funkcionalnosti:
  • Kapaciteti resursa
  • Sastavnice
  • Planiranje porudžbina
  • Radni nalozi
  • Registracija potrošnje resursa
  • Registracija potrošnje materijala
  • Registracija proizvedenih količina

Najbitnija prednost ovog paketa je obezbeđenje efikasnosti u planiranju, izvršenju i praćenju proizvodnje.

Optimalna uređenost procesa obezbeđuje optimalnu produktivnost i predvidive rezultate.

Koristite proizvodne sastavnice da biste dopunili zalihe, radne naloge za Vaše proizvodne procese i smanjite škartove na minimalan nivo.

Paket Proizvodnja i montaža se nadovezuje na pakete Finansija i Trgovine uz dodatne dole navedene funkcionalnosti.

Opis funkcionalnosti

Sastavnice

Sastavnica je lista sirovina, komponenti i resursa potrebnih za konstruisanje, proizvodnju ili popravku proizvoda ili usluge. Sastavnica može da se definiše u hijerarhijskom formatu, a najviši nivo prikazuje gotov proizvod, dok donji nivo prikazuje pojedinačne komponente i materijale.

U sistemu je lako definisati sastavnice koje predstavljaju polu-proizvode ili gotove proizvode koje Vaša kompanija plasira na tržište.

Kapaciteti resursa

Postoji mogućnost za definisanje kapaciteta resursa (pogona, mašina, ljudi i slično).

Pratite opterećenje resursa koje se računa prema raspoloživim radnim satima i već planiranim radnim nalozima na tim resursima.

Radni nalozi

Radni nalog u sistemu poseduje informacije o tome šta treba da se izvrši. Koristi se za koordinaciju i planiranje zaliha i aktivnosti. Može se koristiti za različite vrste montaže ili proizvodnje.

Planiranje porudžbina

Sistem obezbeđuje automatsko predlaganje planirane proizvodnje koje uzima u obzir trenutni plan proizvodnje i dostupne zalihe, primljene naloge za prodaju, parametre definisane na artiklima o dopunjavanju zaliha, i mnoge druge.

Rezultat planiranja su predlozi za radne naloge, naloge za prenos (između skladišta), i nabavne porudžbenice.

Registracija potrošnje resursa, materijala i proizvedenih količina

U sistemu je moguće voditi evidenciju o stvarnoj potrošnji materijala (sirovina), resursa i proizvedenih količina.

Imate mogućnost upoređivanja planiranih i stvarnih količina, praćenja izlaza i troškova proizvodnje po svakom radnom nalogu, raspodelu troškova po kapacitetima, praćenje škarta, evidentiranje usluga podizvođača.

KORAK PO KORAK DO POSLOVNOG SISTEMA

BC za mali biznis Upitnik

Kratak upitnik

Popunite upitnik i proverite da li ste spremni za novi sistem i šta Vam je sve potrebno da krenete sa radom. Pošalji mi upitnik.

BC za mali biznis

Priprema sistema

U ovom koraku podešavamo sistem za Vašu firmu i pružamo Vam podršku kod unosa matičnih podataka i početnih stanja.

BC za mali biznis

Početak rada i obuka

Kada krenete sa radom u novom sistemu, pružamo Vam podršku tokom učenja kroz online portal i odgovaramo na Vaša pitanja.

BC za mali biznis

Podrška

Podrška nakon početka rada u sistemu podrazumeva našu dalju zajedničku saradnju i pomoć, kako bi se odgovorilo na sve dodatne nejasnoće oko korišćenja i omogućio olakšan rad u sistemu.

UNAPREDITE SVOJE POSLOVANJE DANAS

Sada je pravi trenutak za Vaš biznis

SVETSKO REŠENJE PO NEVEROVATNOJ CENI

MS Business Central sada dostupan za mali biznis